Learn English - Học tiếng Việt

Music, Video, Movie, and anything entertaining...

Learn English - Học tiếng Việt

Postby Legendary » Wed Feb 29, 2012 11:01 am

Long dài, short ng?n, tall cao
Here ?ây, there ?ó, which nào, where ?âu
Sentence có ngh?a là câu
Lesson bài h?c, rainbow c?u v?ng

Husband là ??c ông ch?ng
Daddy cha b?, please don't xin ??ng
Darling ti?ng g?i em c?ng
Merry vui thích, cái s?ng là horn

Rách r?i xài ?? ch? torn
To sing là hát, a song m?t bài
Nói sai s? th?t to lie
Go ?i, come ??n, m?t vài là some

??ng stand, look ngó, lie n?m
Five n?m, four b?n, hold c?m, play ch?i
One life là m?t cu?c ??i
Happy sung s??ng, laugh c??i, cry kêu

Lover t?m d?ch ng??i yêu
Charming duyên dáng, m? mi?u graceful
M?t tr?ng là ch? the moon
World là th? gi?i, s?m soon, lake h?

Dao knife, spoon mu?ng, cu?c hoe
?êm night, dark t?i, kh?ng l? giant
Fun vui, die ch?t, near g?n
Sorry xin l?i, dull ??n, wise khôn

Bury có ngh?a là chôn
Our souls t?m d?ch linh h?n chúng ta
Xe h?i du l?ch là car
Sir ngài, Lord ??c, th?a bà Madam

Thousand là ?úng... m??i tr?m
Ngày day, tu?n week, year n?m, hour gi?
Wait there ??ng ?ó ??i ch?
Nightmare ác m?ng, dream m?, pray c?u

Tr? ra except, deep sâu
Daughter con gái, bridge c?u, pond ao
Enter t?m d?ch ?i vào
Thêm for tham d? l? nào l?i sai

Shoulder c? d?ch là vai
Writer v?n s?, cái ?ài radio
A bowl là m?t cái tô
Ch? tear n??c m?t, tomb m?, miss cô

May khâu dùng t?m ch? sew
K? thù d?ch ??i là foe ch?ng l?m
Shelter t?m d?ch là h?m
Ch? shout là hét, nói th?m whisper

What time là h?i m?y gi?
Clear trong, clean s?ch, m? m? là dim
G?p ông ta d?ch see him
Swim b?i, wade l?i, drown chìm ch?t trôi

Mountain là núi, hill ??i
Valley thung l?ng, cây s?i oak tree
Ti?n xin ?óng h?c school fee
Yêu tôi dùng ch? love me ch?ng l?m

To steal t?m d?ch c?m nh?m
T?y chay boycott, gia c?m poultry
Cattle gia súc, ong bee
Something to eat chút gì ?? ?n

Lip môi, tongue l??i, teeth r?ng
Exam thi c?, cái b?ng licence...
Lovely có ngh?a d? th??ng
Pretty xinh ??p, th??ng th??ng so so

Bingo là ch?i lô tô
N?u ?n là cook, wash clothes gi?t ??
Push thì có ngh?a ??y, xô
Wedding ?ám c??i, single ??c thân

Foot thì có ngh?a bàn chân
Far là xa cách còn g?n là near
Spoon có ngh?a cái thìa
Toán tr? subtract, toán chia divide

Dream thì có ngh?a gi?c m?
Month thì là tháng, th?i gi? là time
Job thì có ngh?a vi?c làm
Lady phái n?, phái nam gentleman

Close friend có ngh?a b?n thân
Leaf là chi?c lá, còn sun m?t tr?i
Fall down có ngh?a là r?i
Welcome chào ?ón, m?i là invite

Short là ng?n, long là dài
M? thì là hat, chi?c hài là shoe
Autumn có ngh?a mùa thu
Summer mùa h?, cái tù là jail

Duck là v?t, pig là heo
Rich là giàu có, còn nghèo là poor
Crab thì có ngh?a con cua
Church nhà th? ?ó, còn chùa temple

Aunt có ngh?a dì, cô
Chair là cái gh?, cái h? là pool
Late là mu?n, s?m là soon
Hospital b?nh vi?n, còn school là tr??ng

Dew thì có ngh?a là s??ng
Happy vui v?, m?t nhoài weary
Exam có ngh?a k? thi
Nervous lo l?ng, Mommy m? hi?n.

Region có ngh?a là mi?n,
Interupted gián ?o?n, còn li?n next to.
Coins ch? nh?ng ??ng xu,
Còn ??ng ti?n gi?y paper money.

Here ?? ch? t?i ?ây,
A moment m?t lát, ngay gi? right now.
Brothers-in- law ??ng hao.
Farm-work làm ru?ng, ??ng bào fellow-countryman


Narrow-minded nh? nhen,
Open-handed hào phóng, còn hèn là mean.
V?n còn thì dùng ch? still,
K? n?ng là cái ch? skill khó gì!

Munia tên g?i chim ri
Kestrel chim c?t có gì khó ?âu.
Migrant kite là chú di?u hâu
Warbler chim chích, h?i âu petrel.

Stupid có ngh?a là kh?,
??o lên ??o xu?ng, là stir nhi?u nhi?u.
How many có ngh?a bao nhiêu.
Too much nhi?u quá, a few m?t vài

Right là ?úng, wrong là sai,
Chinese Chess c? t??ng, ?ánh bài play cards.
Flower có ngh?a là hoa
Hair là mái tóc, da thì là skin.

Bu?i sáng thì là morning,
Kings là vua chúa, còn Queen n? hoàng
Wander có ngh?a lang thang
Màu ?? là red, màu vàng yellow.

Yes là ?úng, không là no
Fast là nhanh chóng, còn slow ch?m rì.
Sleep là ng?, go là ?i
Weakly ?m y?u, healthy m?nh lành.

White là tr?ng, green là xanh
Hard là ch?m ch? , h?c hành study
Ng?t là sweet, k?o candy
Butterfly b??m, còn bee là ong

River có ngh?a dòng sông
Wait for có ngh?a ngóng trông ??i ch?
Dirty có ngh?a là d?
Bánh mì là bread, b? là butter.

Bác s? thì là doctor
Y tá là nurse, teacher giáo viên
Mad dùng ch? nh?ng k? ?iên,
Everywhere có ngh?a m?i mi?n g?n xa.

A song ch? m?t bài ca.
Ngôi sao dùng cái ch? star, có li?n!
Firstly có ngh?a tr??c tiên
Silver là b?c, còn ti?n money

Cookie thì là bánh quy,
Can là có th?, v?i please vui lòng.
Winter có ngh?a mùa ?ông,
Iron là s?t còn ??ng copper.

K? gi?t ng??i là killer
C?nh sát police, lawyer lu?t s?
Emigrate là di c?
B?u ?i?n post office, th? t? là mail

Follow có ngh?a ?i theo
Shopping mua s?m còn sell bán hàng
Space có ngh?a không gian
Hàng tr?m hundreds, hàng ngàn thousands.

Stupid có ngh?a ngu ??n
Thông minh là smart, equation ph??ng trình.
Television truy?n hình
B?ng ghi âm là tape, ch??ng trình program.

Hear là nghe, watch là xem,
Electric là ?i?n còn lamp bóng ?èn.
Praise có ngh?a ng?i khen
Crowd ?ông ?úc, l?n chen hustle.

Capital th? ?ô
City thành ph?, local ??a ph??ng
Country có ngh?a quê h??ng
Field là ??ng ru?ng còn v??n garden.

Ch?c lát là ch? moment
Fish là con cá, chicken gà t?
Naive có ngh?a ngây th?
Poet thi s?, great writer v?n hào

Tall thì có ngh?a là cao
Short là th?p ng?n, còn chào hello
Come on có ngh?a m?i vô,
Go away hãy cút, còn v? là pounce.

28 g?-ram là 1 ounce,
Sail ho! Tàu ?ó! Shore-bound vô b?.
Poem có ngh?a bài th?,
Strong là kho? m?nh, m?t ph? dog-tired.

B?u tr?i th??ng g?i là sky,
Life là s? s?ng còn die lìa ??i
Shed tears có ngh?a l? r?i
Frequent lui t?i, l?c ??i drift, stray.

? l?i thì dùng ch? stay,
??ng lên stand up, n?m dài là lie.
Tomorrow có ngh?a ngày mai
Hoa sen lotus, hoa lài jasmine.

Madman có ngh?a ng??i ?iên
Private có ngh?a là riêng c?a mình
C?m giác là ch? feeling
Camera máy ?nh, hình là photo.

??ng v?t là animal
Big là to l?n, little nh? nhoi
Elephant là con voi
Goby cá b?ng, cá mòi sardine

M?ng m?nh thì là ch? thin
C? là ch? neck, còn chin cái c?m
Visit có ngh?a vi?ng th?m
Lie down có ngh?a là n?m ngh? ng?i

Mouse con chu?t, bat con d?i
Separate có ngh?a tách r?i, chia ra
Gift thì có ngh?a món quà
Guest thì là khách, ch? nhà homeowner

B?nh ung th? là cancer
L?i ra exit, entrance l?i vào
Up lên, còn xu?ng là down
Beside bên c?nh, about kho?ng ch?ng.

Stop có ngh?a là ng?ng
Ocean là bi?n, r?ng là jungle
Silly là k? d?i kh?,
Khôn ngoan là smart, ?ù ?? là slow.

C?a s? là ch? window
Special ??c bi?t normal th??ng thôi
Lazy... làm bi?ng quá r?i
Ng?i mà vi?t ti?p m?t h?i... die soon

Ai h?ng c? vi?c go on,
Còn không thì stop, ta còn ngh? ng?i!
User avatar
Legendary
 
Posts: 28
Joined: Tue Jun 14, 2005 4:21 pm
Location: USA

Re: Learn English - Học tiếng Việt

Postby admin » Wed Feb 29, 2012 2:43 pm

?n là eat, u?ng là drink
Ph? là beef soup, mì là noodle.
C?m chiên t?m d?ch Fried rice.
R??u là “spirit” , beer là……. “la de” ???!

?n tr?a thì d?ch là Lunch
Gi? lunch ?ói quá ngh?a là hungry!
User avatar
admin
Site Admin
 
Posts: 929
Joined: Tue Jun 14, 2005 3:41 pm


Return to Entertainment

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron